Tilinpäätös

Tuloslaskelma

KonserniEmoyhtiö
1.1. - 31.12.20181.1. - 31.12.20171.1. - 31.12.20181.1. - 31.12.2017
LIIKEVAIHTO315 941 034,29 316 474 966,47 223 152 882,67 217 646 937,59
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen vähennys (-) / lisäys (+)-818 549,24 214 347,26 -818 549,24 214 347,26
Liiketoiminnan muut tuotot580 730,41 1 591 885,80 1 443 691,79 1 953 237,97
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana-229 976 886,86 -224 951 622,83 -160 592 118,72 -144 977 550,36
Varastojen vähennys (-) / lisäys (+)5 707 983,47 995 553,31 6 712 867,03 -3 269 653,45
Ulkopuoliset palvelut-2 722 569,69 -2 489 434,23 -2 500 689,40 -2 261 709,99
-226 991 473,08 -226 445 503,75 -156 379 941,09 -150 508 913,80
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot-24 109 606,77 -24 247 707,71 -18 936 971,48 -18 753 496,49
Henkilösivukulut
Eläkekulut-4 309 763,83 -4 568 166,57 -3 490 799,66 -3 595 318,93
Muut henkilösivukulut-1 974 828,61 -2 146 732,75 -677 683,04 -852 878,08
-30 394 199,21 -30 962 607,03 -23 105 454,18 -23 201 693,50
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot-5 210 590,81 -4 941 872,12 -4 509 535,99 -4 537 053,47
Liiketoiminnan muut kulut-37 516 123,00 -40 132 221,95 -33 430 577,75 -35 271 251,60
LIIKEVOITTO15 590 829,36 15 798 994,68 6 352 516,21 6 295 610,45
Rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
Saman konsernin yrityksiltä5 610 206,71 3 937 445,10
Muilta74 546,60 66 781,60 74 546,60 66 556,60
Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä214 529,27 168 079,98
Muilta1 016 573,73 1 005 468,82 831 968,29 766 795,74
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista-948 371,89 40 183,15 -948 371,89 40 183,15
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille0,00 -2 768,15
Muille-321 643,64 -327 427,72 -228 524,90 -232 758,25
-178 895,20 785 005,85 5 554 354,08 4 743 534,17
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA15 411 934,16 16 584 000,53 11 906 870,29 11 039 144,62
Tilinpäätössiirrot
Poistoeron vähennys (+) / lisäys (-)134 388,47 -878 956,23
Tuloverot
Tilikaudelta-3 279 016,22 -3 104 724,06 -1 497 749,79 -1 248 700,37
Aikaisemmilta tilikausilta-9 308,70 -55 397,75 -9 308,70 -55 397,71
Laskennallisen veron muutos-51 053,01 -21 250,28
-3 339 377,93 -3 181 372,09 -1 507 058,49 -1 304 098,08
TILIKAUDEN VOITTO12 072 556,23 13 402 628,44 10 534 200,27 8 856 090,31
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta145 077,35 -18 324,61
Konsernin voitto tilikaudelta12 217 633,58 13 384 303,83