Yritysvastuu

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalisen vastuun kehittämisessä tavoitteenamme on parantaa jatkuvasti niin oman henkilöstömme työhyvinvointia sekä hankintaketjussamme työskentelevien ihmisten työolosuhteita. Olemme myös aktiivisesti tukemassa erilaisia kohteita sponsoroinnin kautta.

Henkilöstövastuu

Vuonna 2018 keskimääräinen henkilöstömäärämme Suomessa Berner Oy:ssä oli 359 (383 vuonna 2017). Tavoitteenamme on olla vastuullinen ja kiinnostava työnantaja ja haluttu työpaikka. Tärkeänä painopisteenämme on myös työtyytyväisyyden kehittäminen. Vahvistamme työtyytyväisyyttä johtajuutta ja työyhteisöjen toimintaa kehittämällä.

Henkilöstövastuu perustuu arvoihimme

Arvoihimme – työ rehellisyys ja ihminen – perustuvat henkilöstökäytäntömme ja periaatteemme luovat perustan henkilöstövastuulle. Yhteiset käytäntömme ohjaavat toimintaamme muun muassa rekrytoinnissa, perehdytyksessä, johtamisessa, henkilöstön kehittämisessä ja palkitsemisessa. Meillä on myös työyhteisön toimintaa ja hyvinvointia vahvistavia käytäntöjä ja periaatteita.

Berner-konsernin eettiset toimintaohjeet (Code of Conduct) kuvastavat arvojamme. Eettiset toimintaohjeet ohjaavat meitä kaikessa päivittäisessä toiminnassamme kaikissa toimintamaissamme. Ohjeet kattavat keskeisimmät velvollisuutemme ja periaatteemme, joihin sitoudumme organisaationa ja työntekijöinä. Jokaisella työntekijällä on sekä oikeus että velvollisuus noudattaa eettisiä toimintaohjeitamme.

Työhyvinvointi ja -turvallisuus

Hyvinvoiva henkilöstö on tuloksellisen toiminnan edellytys. Tarjoamme henkilöstöllemme laajat henkilöstöedut. Tuemme henkilöstömme hyvinvointia laadukkailla työterveyspalveluilla, ja työntekijöidemme liikunta- ja kulttuuriharrastuksia sekä kodin ja työpaikan välistä matkaa taloudellisesti.

Vuonna 2018 otimme käyttöön myös Parempi Vire -hyvinvointipalvelun, jonka myötä kaikki berneriläiset pääsevät seuraamaan ja kehittämään hyvinvointiaan kokonaisvaltaisesti kätevän mobiilisovelluksen kautta. Olimme myös mukana Porraspäivät-kampanjassa, jonka kautta halusimme kannustaa työntekijöitämme pieniin, terveellisiin valintoihin ja arkiliikunnan lisäämiseen.

Panostamme työtilojemme toimivuuteen, viihtyvyyteen ja ergonomiaan. Pääkonttorimme on mobiili monitilatoimisto, jossa työpisteen voi valita päivittäin agendaan sopivalla tavalla esimerkiksi avotilasta, hiljaisesta työskentelytilasta tai kahvilasta. Heinäveden tehtaillamme keskityimme vuoden aikana työergonomian parantamiseen investoimalla lavanostimiin. Järjestimme myös työfysioterapeutin kanssa työergonomiaa parantavia työmenetelmäkoulutuksia. Lisäksi toteutimme yhteistyössä työterveyshuoltokumppanimme kanssa Terveenä työssä -selvityksen. Joka kolmas vuosi toteuttamamme selvityksen tavoitteena on kehittää työyhteisömme toimintaa, ja tukea henkilöstömme työkykyä henkilökohtaisen palautteen avulla.

Työntekijöiden ja johtajuuden kehittäminen

Haluamme varmistaa henkilöstömme osaamisen kehittämisen ja hyvän johtajuuden. Hyvä berneriläinen johtajuus on arvojemme mukaista toimintaa, jolla henkilöstöresursseja oikein ohjaamalla varmistamme liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Korostamme monimuotoisuutta johtamisessamme ja huomioimme johtamisessa työntekijöidemme iän, sukupuolen, perhetilanteen ja työkokemuksen. Moninaisuuden johtaminen vahvistaa työhyvinvointia ja mahdollistaa erilaisten kokemusten, näkemysten, osaamisen ja toimintatapojen monipuolisen hyödyntämisen työyhteisössä.

Varmistamme esimiestyömme onnistumista ja kehittymistä esimiesten valmennuksilla sekä säännöllisillä 360-johtajuusmittauksilla. Mittausten tarkoituksena on varmistaa, että tarjoamamme henkilöstöjohtajuuskokemus vastaa arvojamme. Myös vuonna 2018 toteutimme 360-arvioinnit kaikille esimiehille. Mittausten jälkeen kävimme käytäntöjemme mukaiset palautetilaisuudet esimiehille ja työyhteisöille, joiden pohjalta esimiehet laativat henkilökohtaiset johtajuuden kehittämissuunnitelmansa johtajuuden kehittämisen tueksi.

Jokaisella berneriläisellä on oikeus ja velvollisuus kehityskeskusteluun kerran vuodessa. Kehityskeskustelussa työntekijä ja esimies laativat yhdessä henkilökohtaisen ura- ja kehityssuunnitelman. Palkitsemiskäytäntömme perustuvat työlle asetettuihin tavoitteisiin. Mittaamme tavoitteita ja niissä onnistumista säännönmukaisesti toimintavuoden aikana.

Ylläpidämme ja kehitämme henkilöstömme ICT-taitoja ja alakohtaista substanssiosaamista myös erilaisten kurssien avulla. Vuonna 2018 järjestimme myös työsuojelu- ja turvallisuuskoulutusta sekä neuvottelutaitovalmennusta henkilöstölle.

Tasa-arvo ja monimuotoisuus

Edellytämme arvojemme mukaisia hyviä esimies-, kollega- ja alaistaitoja koko henkilöstöltä. Ne toimivat perehdytystemme ja työyhteisövalmennustemme lähtökohtana.

Noudatamme nollatoleranssia epäasiallisen kohtelun ja häirinnän suhteen. Viime vuonna ei tullut yhtään tapausta esille. Varmistamme henkilöstön tasa-arvon ja monimuotoisuuden toteutumista vuosittaisella henkilöstöraportilla. Vuonna 2018 uudistimme myös henkilöstön eettistä toimintaohjettamme (Code of Conduct), ja aloitimme siihen liittyvän verkkokurssin suunnittelun henkilöstömme kouluttamiseksi, joka toteutetaan vuonna 2019.

Luvut

Berner Oy Työnantajana 2018

Keskimääräinen henkilöstömäärä 2018

359
97%

Toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita

66

Uusia työsuhteita yhteensä

15%

Henkilöstön tulovaihtuvuus

12%

Henkilöstön lähtövaihtuvuus

Uudet työsuhteet

Toistaiseksi voimassa olevia uusia työsuhteita

54

Määräaikaisia uusia työsuhteita

12

Osa-aikatyö

Osa-aika eläke

2

Osittainen hoitovapaa

4

Muu osa-aikatyö

5

Vanhuuseläkkeelle siirtyminen

64v

Ikäjakauma

Vuotta
20–29
7,8 %
30–39
26 %
40–49
27,8 %
50–59
27,8 %
60+
10,6 %

Sukupuolijakauma


%
Naiset52
Miehet48

Palvelusvuodet


Vuotta%
< 1 v.12,5
1—5 v.26,3
6—10 v.18,7
11—15 v.11,6
16—20 v.11,6
20+ v.19,3

Ammattitautien ja tapaturmien määrä

20142015201620172018
Ammattitauti-----
Tapaturmat työmatkalla84572
Tapaturmat työpaikalla1611161414

Vastuullinen hankinta

Vastuullisen hankintamme perustana toimivat eettiset toimintaohjeet toimittajillemme. Ohjeet sisältävät vaatimukset muun muassa ihmisoikeuksien kunnioittamiselle, syrjinnän estämiselle, työajalle ja palkkaukselle, järjestäytymisvapaudelle sekä lapsi- ja pakkotyövoiman käytön kieltämiselle. Vaadimme toimittajiamme sitoutumaan toimintaohjeidemme noudattamiseen.

Käymme toimittajiemme kanssa aktiivista dialogia hankintaketjun vastuullisuuteen liittyen.

Olemme teettäneet ulkoisella konsultilla arvion hankintaketjumme vastuullisuuden varmistamiseen liittyvistä kehityskohteista. Tulemme aloittamaan vuoden 2019 aikana työn vastuullisen hankintamme edelleen kehittämiseksi.

Yhteistyökumppanuudet ja sponsorointi

Berner Oy haluaa tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa ja olla aktiivinen ja vastuullinen osa yhteiskuntaa.

Global Compact

Liityimme vuonna 2018 YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteeseen, jonka myötä sitoudumme vastuullisen toimintatavan edistämiseen kaikessa toiminnassamme ja kaikissa toimintamaissamme. Liittymällä aloitteeseen, noudatamme niin strategian, kulttuurin kuin päivittäisen toimintamme osalta aloitteen kymmentä periaatetta koskien ihmisoikeuksia, työlainsäädäntöä, ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa.

Iso juttu

Olemme mukana S-ryhmän Iso juttu -kampanjassa omalla sitoumuksellamme vähentää yhdessä muiden kumppaniyritysten kanssa miljoona tonnia päästöjä vuosien 2015 ja 2030 välillä.

Työ ei syrji

Berner on mukana Elinkeinoelämän Keskusliiton Työ ei syrji -kampanjassa, jonka tavoitteena on muuttaa asenteita ja vähentää syrjintää suomalaisessa työelämässä. Työ ei syrji -kampanjaan osallistumalla Berner sitoutuu edistämään syrjimätöntä työkulttuuria, ja haluaa olla osaltaan nostamassa esille työelämän ja -yhteisöjen tasa-arvon tärkeää teemaa.

Itämeri-sitoumuksemme BSAG:lle

Jatkamme edelleen työtä Itämeren hyvinvoinnin parantamiseksi Baltic Sea Action Groupille (BSAG) tekemämme Itämeri-sitoumuksen kautta. Olemme sitoutuneet kehittämään ekologisia tuoteinnovaatioita kiertotalousratkaisujen kautta, ja selvitämme uusia ravinteiden kierrätysmahdollisuuksia sekä kotipuutarhan että maanviljelyn kestävän kehityksen puolesta. Jokaisesta myymästämme Green Care Ympäristön Ystävä -lannoitteesta lahjoitamme osuuden Itämeren suojeluun.

Onhan siinä avainlippu

Suomalaisena perheyrityksenä suomalaisen työn tukeminen on meille tärkeää. Tunnettujen kotimaisten tuotemerkkiemme joukosta muun muassa XZ, LV ja Herbina ovat mukana Suomalaisen Työn Liiton Onhan siinä Avainlippu -kampanjassa. Kaiken kaikkiaan Bernerin kotimaisten tuotemerkkien joukossa Avainlippu-tuotteita on yhteensä 405.

Tukea terveyteen ja urheiluun

Olemme useita vuosia tukeneet Suomen Sotaveteraaniliittoa ja Mannerheimristin ritareita. Yhteistyössä Suomen Sydänliiton kanssa lisäämme tietoutta sydänsairauksien ehkäisystä. Olemme Suomen Kipu ry:n kannattajajäsen. Tuemme vuosittain myös Syöpäsäätiön Juhlatoimikunnan varainhankintaa tuotelahjoituksin.

Olemme tukeneet laajasti myös urheilua yhteistyökumppanuuksilla Suomen Tennisliiton, Suomen Jääpalloliiton, Suomen Voimisteluliiton sekä Salibandyliigan kanssa. Tukikohteitamme ovat myös Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta VAU ry:n tapahtumat.

Lisäksi brändimme ovat mukana tukemassa esimerkiksi lasten ja nuorten terveyttä ja työllistymistä. Tuotelahjoituksin olemme mukana useissa tapahtumissa.